११ औं तह

लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवातर्फ एघारौँ तहका विभिन्न समूह तथा उपसमूह पदका उम्मेवादहरूलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।