स्वास्थ्य सेवा

मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि केही कर्मचारी आवश्यक परेको हो।