स्वास्थ्य कर्मचारी

प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमति प्रदेशले आज सूचना जारी गदैं पाँचौँ तहका लागि ५० जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन जारी गरेको हो।