फार्मेसी

भक्तपुर अस्पतालले करारमा कर्मचारी माग गरेको छ।