पुरुष

५० बर्ष नाघेका पुरुषमा यौन ईच्छा तथा यौन सक्षमताको लेखाजोखा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। शुक्रकिट बनाउने अण्डकोषमा भएको तथा पुरुष हर्मोन उत्पादन गर्ने कोषहरुको संख्यामा समेत उमेरले ह्रास ल्याउने हुन्छ।