पाठेघर क्यान्सर

त्यसमध्ये दुई त्यस्ता भाइरस हुन् जसले झण्डै सबै प्रकारका पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउँछन्, र गुदद्वारको, जननेन्द्रीयहरूको, टाउको र नाकको क्यान्सर गराउँछन्।