तलब

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको नयाँ तलब र सुविधाको एक सूचना जारी गरेको छ।