डा.भोला रिजाल

यो अब नामको मात्र संस्था छ। यो जनतालाई चिकित्सा सेवा प्रदान गराउन असल मानिस उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्यको गुणस्तर तथा चिकित्सकहरुको दक्षता जाँच गर्ने संस्था हो। तर, यो संस्था पनि अछुतो रहन सकेन।