डा. दीपक ठाकुर

नेपाल सरकारले २००४ मा नेपालको राष्ट्रिय ‘ओरल हेल्थ पाथफाइन्डर सर्वे’ सम्पन्न गरेको थियो। जसले राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति र मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति योजना बनाउने निर्णय भयो। यस सर्वेबाट लैंगिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक र सामाजिक असमानता मुख स्वास्थ्यमा रहेको ठहर गरेको थियो। मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बनाउँदा निम्न बुँदामा...