जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र

जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ।