जागिर

यादवलाई केन्द्रको सञ्चालक समितिको साउन २८ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार विभागीय सजायको सजायको आदेश दिने उपसिमितिको निर्णय अनुसार सेवाबाट हटाइएको केन्द्रले जनाएको छ।