जनस्वास्थ्य निरीक्षक

मन्त्रालयले कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को दफा ३३ को कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कोभिड – १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ समेत जारी गरेको छ।