क्षयरोगी

जिल्लामै पहिलो पटक क्षयरोग भए नभएको पत्ता लगाउने र यस विरूद्ध प्रयोग गरिने औषधिले काम गरेको नगरेको पत्ता लगाउन सकिने उपकरण जडान गरिएको छ।