करार अवधि

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले करार सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मीको माग गरेको छ।