एस्ट्राजेनिका

काठमाडौंको ३२ वडाबाटै एस्ट्राजेनिका र भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप उपलब्ध गराइएको छ।