यस्ताे छ वडास्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको संगठन संरचना

हेल्थपोस्ट नेपाल

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वडामा रहने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको प्रस्तावित संगठन संरचना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले  आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई जनसंख्याका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरेकाे छ।

५ हजार बढी जनसंख्या भएको वडालाई क वर्गमा राखिएकाे छ जसमा १० जना, २ हजार देखि ५ हजारसम्म जनसंख्या भएको वडाको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई ख वर्गमा राख्दै ८ जना र २ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको वडाको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई ग वर्गमा राख्दै ६ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।

क वर्गमा पाँचौ, छैटौं र सातौं तहका हेल्थ असिस्टेन्ट/सिअहेब १, पाँचौ, छैटौं र सातौं तह स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना, चौथो, पाँचौ, छैटौ तहको ल्याब असिस्टेन्ट १ जना, चौथो, पाँचौ छैटौ तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक ३ जना, चौथो, पाँचौ छैटौ तहको समुदाय नर्स सहायक ३ जना र कार्यलय सहायक १ जना रहने व्यवस्था छ।

यसैगरी, २ देखि ५ हजार भित्र जनसंख्या भएको क्षेत्रमा रहेको ख वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौ, छैटौं र सातौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट/सिअहेब १, पाँचौ, छैटौं र सातौं तह स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना, चौथो, पाँचौ, छैटौ तहको ल्याब असिस्टेन्ट १ जना, चौथो, पाँचौ छैटौ तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक २ जना, चौथो, पाँचौ छैटौ तहको समुदाय नर्स सहायक २ जना र कार्यलय सहायक १ जना रहने व्यवस्था छ। क वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ५ हजार बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा हुने व्यवस्था छ।

२ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको क्षेत्रमा रहेको ग वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौ, छैटौं र सातौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट-सिअहेब १, पाँचौ, छैटौं र सातौं तह स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना, चौथो, पाँचौ, छैटौ तहको ल्याब असिस्टेन्ट १ जना, चौथो, पाँचौ छैटौ तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक १ जना, चौथो, पाँचौ छैटौ तहको समुदाय नर्स सहायक १ जना र कार्यलय सहायक १ जना रहने व्यवस्था छ।

 Leave a Reply

Your email address will not be published.